CEIP POBLE NOU - LA VILA JOIOSA
COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCADIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA POBLE NOU-LA VILA JOIOSA  
  INICI
  NOVETATS
  LLIBRES
  EL CENTRE
  => Trets d'identitat
  => Normes del centre
  => Informacions d'interés
  => El centre per dins
  NOTÍCIES
  COMUNICACIONS
  BIBLIOTECA
  AMPA
  MENJADOR
Normes del centre

Normes de convivència
 
 
·         Per a que la convivència entre tots siga més fàcil, deus tenir en compte aquestes normes:
 
 Normes que regulen la convivència en l'aula i en el Centre.
 1. Tots els alumnes compliran i respectaran els horaris aprovats per al desenvolupament de les distintes activitats del Centre.
 2. Respecta els horaris d’entrades i eixides (les portes s’obriran a les 08:45 i 15:15 i es tancaran a les 09:10 i 15:40)
 3. Els alumnes mostraran respecte cap al professorat, cap als seus companys i a tots els membres de la Comunitat Educativa.
 4. Els alumnes obeiran les indicacions de tot el professorat i del personal adult adscrit al Centre.
 5. No es menjaran llepolies durant les hores de classe.
 6. Els alumnes vindran al Centre vestits correctament i degudament endreçats.
 7. Els alumnes no podran eixir del Centre durant el període lectiu sense anar acompanyats d'un dels seus pares o persona autoritzada.
 8. Quan degut als inclemències del temps no seguisca posible l’us del pati, els tutors/es deuen estar amb els seus alumnes a l’aula; els especialistas estaran pels corredors.
 
 Normes que regulen la cura i utilització dels materials e Instal·lacions de l'aula i espais comuns del Centre.
 
 1. Els alumnes cuidaran les instal·lacions i el material del Centre usant-les de manera que tinguen el menor deteriorament possible.
 2. La neteja tant en l'aula com en els espais comuns, ha de ser objecte permanent del nostre Centre pel que es posarà la màxima cura en no tirar papers i altres objectes al sòl, no pintar les parets i el mobiliari escolar i mantindre el col·legi en les millors condicions de neteja possible. S’instalaran contenidors de plástic per a que l’alumne prenga conciència d’aquestes accions.
 3. Les eixides i entrades pels corredors es realitzaran en silenci i amb el major orde possible, a fi de no molestar els companys que estan fent classe en eixos moments.
 4. Durant el temps d’ esplai cap alumne podrà romandre en l'aula ni en el corredor llevat que es trobe amb algun professor.
 5. En el moment d'anar al pati cada alumne recordarà el que té que agafar de la classe a fi d'evitar pujades i baixades per l'escala sense necessitat.
 6. L'esmorzar es menjarà en el pati,, menys infantil que menjarà en l’aula, utilitzant les papereres a fi de mantindre les instal·lacions netes.
 7. Cada tutor o especialista entrarà i eixirà amb el seu grup.
 8. Als canvis de classe, el professor/a s’esperarà fins que arribe el relleu.
 9. Cadascuna de les classes entrarà i eixirà pel seu corredor.
 
 
Normes que regulen l'activitat acadèmica i el treball en l'aula.
 
1.        L'estudi i el treball acadèmic és un deure fonamental de l'alumnat qui tractarà, en funció de les seues possibilitats, de millorar la seua formació, posant per a això el màxim esforç i interés.
2.       Els alumnes portaran al col·legi el material necessari per al normal desenvolupament de les activitats acadèmiques.
3.       Cada professor regularà i exposarà als alumnes a principi de curs les normes generals que regulen les activitats i el treball de la seua àrea.
4.       Els alumnes romandran en la seua aula en els canvis de classe.
5.       Quan un curs haja d'anar a una dependència del Centre diferent de la de la seua aula, el farà acompanyat pel professor corresponent i guardant l'orde i silenci, per a no entorpir les activitats acadèmiques dels companys d'altres classes.
6.       És obligació de tots els alumnes assistir a classe amb puntualitat, tant a l'hora d'entrar com després de la finalització del període de espai o en el transcurs de qualsevol altra activitat.
7.       És deure fonamental de tots els alumnes respectar l'exercici del dret a l'estudi i al treball dels seus companys de classe.
8.       Així mateix, els alumnes respectaran el dret dels professors a donar classe i a no ser interromputs en el transcurs de les seues explicacions.
9.       Les faltes d'assistència al Col·legi es justificaran.
 
 
Normes que regulen la realització d'activitats fora del Centre.
 
A més de les normes anteriorment especificades, en les activitats complementàries i extraescolars es contemplaran les normes següents:
 
1.        Observar un comportament correcte amb les persones i instal·lacions del lloc que es visita.
2.       Els alumnes romandran en grup al llarg de la visita, podent-se separar d'ell només amb el permís del professor.
3.       Els alumnes compliran l'horari establit per al desenvolupament de la activitat.
4.       Durant el trajecte en l'autobús o mitjà de transport utilitzat se observaran els comportaments i conductes en tot moment.
5.       En el menjador es guardarà el degut respecte i s'obeiran en tot moment les indicacions del personal responsable del mateix.
 
BENVINGUTS I BENVINGUDES  
   
Publicidad  
   
Hoy habia 7 visitantes (22 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=